Občianske združeniePOSLANIE Chuť ŽIŤ

POSLANÍM OZ Chuť Žiť je prispievať:

 

 • k zvyšovaniu životnej  úrovne, medziľudských a partnerských vzťahov občanov
 • zvyšovať celkovú úroveň plnohodnotného  života handicapovaných a marginalizovaných spoluobčanov
 • REALIZOVAŤ DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM – cieľom dobrovoľníckeho programu je  práca s mladými ľuďmi, nezamestnanými a ďalšími potencionálnymi dobrovoľníkmi – program ponúka alternatívu ku konzumnému spôsobu života, ponúka  možnosť vykonať niečo pre rozvoj seba samého, meniť postoje a predsudky k občanom so znevýhodnením u širokej verejnosti. V rámci programu sa realizujú voľno časové aktivity pre ľudí s postihnutím aj bez neho.
 •  

Cieľ OZ:

na báze filantropie, altruizmu a dobrovoľníctva združovať telesne a mentálne postihnutých občanov, ich príbuzných a ďalšie osoby, ktoré  sa majú  podieľať  na zachovávaní ľudských práv a skvalitňovaní života ohrozených skupín obyvateľstva .

 

PRETO :

 • informujeme a vzdelávame,
 • vykonávame terénnu sociálnu prácu,
 • podporujeme k svojpomoci,
 • zastupujeme záujmy členov ohrozených skupín
 • podporujeme a rozvíjame verejné zdravie,
 • sprostredkovávame kontakt medzi majoritnou spoločnosťou a členmi ohrozených skupín.
 •  

HODNOTY OZ Chuť Žiť:

 • akceptácia a rešpekt

Veríme, že každý človek je jedinečnou bytosťou a má právo na sebaurčenie, sebauplatnenie a vlastnú voľbu životného štýlu.

 • rovnoprávnosť 

Veríme, že každý človek je rovnoprávnym členom spoločnosti. Ľudská dôstojnosť a ľudské práva sú neodňateľné.

 • sila komunity

Veríme, že komunity majú vlastnú silu na spoločné riešenia problémov.

 • dostupnosť

Veríme, že každý človek má právo na prístup k objektívnym informáciám a nízkoprahovým službám.

 • sila človeka

Veríme, že je v silách každého z nás robiť rozhodnutia, ktoré vedú k pozitívnym zmenám.

 • profesionalita 

Veríme, že len profesionálne služby pomáhajú ľuďom.

 

Organizačná štruktúra

Činnosť OZ Chuť Žiť  zabezpečuje tím  pracovníčok/ pracovníkov .

Pracovníčky/ pracovníci  sú absolventi/absolventky vysokých škôl humanitného zamerania (najmä sociálna práca, vychovávateľstvo, psychológia)  alebo študenti/študentky vysokých škôl humanitného zamerania alebo dobrovoľníci, ktorí absolvovali dlhodobý interný výcvik OZ  Chuť Žiť

Predsedníčka OZ : Mgr. Mariana Beňušová

Podpredseda OZ :  PhDr. Ján Beňuš

 

administrátor webovej stránky a koordinátor projektov: doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD.

editor webovej stránky: Mgr. Jozef Záhora

 

Pracovníci Komunitného centra Bziny:

doc. PhDr. Danela Bachyncová Giertliová, PhD. - garant KC

Mgr. Jozef Záhora - OPKC

Danka Fejová - PKC