Občianske združenieECDL vzdelávanie

03.08.2016 22:36

ECDL ako digitálna gramotnosť vo vzdelávaní

ECDL sa uplatňuje ako nástroj na podporu presadzovania základnej digitálnej gramotnosti vo vzdelávaní - študentov i učiteľov. Napríklad:

Rumunsko - ECDL pre každého učiteľa:
Práve výskumy vo vzdelávaní a úžitky zo vzdelávacieho systému formujú študijné programy (vzdelávanie) zamerané viac na profesionalitu ako na zber informácii. Profesionálnosť reprezentuje znalosti, zručnosti a prístupy, čo sú základné podmienky pre úspešné riešenie problémov.

Kvalifikačná úroveň učiteľov je hlavný faktor, ktorý prispieva k úspešnosti žiakov v škole a k úspešnému výsledku vzdelávacích inštitúcií.

V didaktických aktivitách je potrebné stále viac pracovať s dokumentami a informáciami prostredníctvom IKT. Do vybavenia škôl prichádza stále viac IKT, a preto získanie Certifikátu ECDL pre každého učiteľa je dôležitým faktorom pri presadzovaní a overovaní základnej digitálnej gramotnosti vo vzdelávaní.

Učiteľ v Rumunsku získa 25 profesionálnych kreditov za plný ECDL Certifikát, alebo 20 kreditov, ak získa najviac ECDL Štart.

Rakúsko, Taliansko, Írsko - ECDL pre študentov 
ECDL je úspešný príklad programu na rozvoj zručností, ktorý bol implementovaný najprv vo vzdelávacom systéme Európy a potom celosvetovo. Rakúsko, Taliansko a Írsko sú len tri príklady štátov, v ktorých študenti majú priamy úžitok z ECDL.

  • Program „ECDL vškolách" funguje vRakúsku úspešne viac ako dekádu. Vroku 2008, k 10. výročiu programu ECDL v Rakúsku, bolo do tohto programu zapojených 1200 škôl aodhadovalo sa, že jeden ztroch študentov vRakúsku sa zúčastnil alebo zúčastňuje tohto programu. Do toho času rakúske školy vykonali približne 1 milión ECDL testov.
  • Vroku 1999, bol vtalianskom vzdelávacom systéme ECDL prijatý ako oficiálny štandard na hodnotenie úrovne zručnosti pri práci spočítačom. Jedným zkonkrétnych stanovených cieľov politiky na národnej úrovni bolo rozšírenie digitálnej gramotnosti. Až do konca roku 2009, sa v rámci verejného školského sektoru zaradilo do programu ECDL 640000 študentov, pričom program prevádzkovalo 80 odborných a1900 stredných škôl.
  • ECDL program vÍrsku bol zavedený vo viac ako 400 školách, pričom certifikačné skúšky od čias jeho zavedenia absolvovalo 120000 študentov. Zaujímavá charakteristika tohto programu je, že vek, vktorom sa študenti zapisujú do programu klesá; niektoré školy teraz ponúkajú tento program už 12-ročným deťom.